Ogólne warunki sprzedaży i dostawy DVM International B.V.

Pobierz tutaj Ogólne warunki sprzedaży i dostawy DVM International B.V.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy DVM International B.V., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, i zarejestrowana w holenderskim rejestrze handlowym pod numerem 69415234.

1. Możliwość zastosowania
1.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zapytań ofertowych, ofert lub zamówień, chyba że zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie, że te ogólne warunki będą odbiegać.
1.2 Składając zamówienie, klient akceptuje zastosowanie niniejszych ogólnych warunków.
1.3 Zastosowanie specjalnych warunków zakupu, sektorowych (ogólnych lub szczególnych) warunków zakupu lub ogólnych warunków lub innych klauzul, do których kupujący odnosi się w jakiejkolwiek formie, jest wykluczone, chyba że i w zakresie, w jakim zapewnia je DVM International B.V. przyjęte na piśmie.
1.4 Jeżeli umowa została zawarta na podstawie niniejszych ogólnych warunków, niniejsze warunki będą miały również pełne zastosowanie do kolejnych umów między tymi samymi stronami.
1.5 Kiedy DVM International B.V. elastyczne korzystanie z postanowień niniejszych ogólnych warunków przez pewien czas, nie wpływa to na prawo do żądania bezpośredniego i ścisłego przestrzegania tych warunków.
1.6 DVM International B.V. ma prawo zmienić niniejsze warunki bez uprzedniego powiadomienia. Zmienione ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień, które zostały zrealizowane po dacie przyjęcia nowych warunków.

2. Sprzedaż
2.1 DVM International B.V. sprzedaje wyłącznie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych nabywcom biznesowym na całym świecie. Klienci muszą się zarejestrować, wpisując nazwę firmy i numer rejestracyjny w rejestrze handlowym danego kraju.
2.2 DVM International B.V. ma prawo odmówić sprzedaży klientom biznesowym na tej podstawie.

3. Ceny
3.1 Aktualne ceny są publikowane w sklepie internetowym. Zmiany cen są zastrzeżone.
3.2 Podane ceny są w euro i niektórych innych walutach, takich jak funt brytyjski, frank szwajcarski i dolar amerykański. Ceny w walutach innych niż euro oparte są na kursie wymiany euro.
3.3 Podane ceny nie obejmują holenderskiego podatku od sprzedaży (VAT) i innych opłat rządowych od sprzedaży i dostaw, o ile nie zaznaczono inaczej.
3.4 Podane ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki, chyba że zaznaczono inaczej.
3.5 Jeśli uzgodniono konkretną cenę, DVM International B.V. mimo to uprawniony do zmiany ceny, jeżeli DVM International B.V. może wykazać, że nastąpiły znaczące zmiany cen między momentem oferty a dostawą w odniesieniu do surowców, kosztów wysyłki, waluty i / lub płac lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Jeżeli wzrost ceny jest większy niż 10%, kupujący ma prawo rozwiązać umowę.
3.6 Przez DVM International B.V. Udzielone rabaty handlowe dotyczą wyłącznie zamówień o wartości brutto (bez podatku od sprzedaży) przekraczających DVM International B.V. limit do ustalenia.

4. Zamówienia i wyceny
4.1 Wszystkie oferty, cenniki i oferty są niewiążące i wygasają po 15 dniu od daty oferty.
4.2 Umowa między DVM International B.V. a klient zostaje ustanowiony dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez klienta przyjęcia ofert i / lub ofert przez DVM International B.V. lub od momentu, w którym DVM International B.V. rozpoczęto wdrażanie umowy.
4.3 Oferty wysyłane są wyłącznie pocztą elektroniczną.
4.4 Zamówienia i akceptacje można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego DVM International B.V. lub zostać przekazany pocztą elektroniczną.
4.5 DVM International B.V. ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w całości lub w części w szczególnych okolicznościach. Wiadomość zostanie wysłana do klienta w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

5. Fakturowanie
5.1 Faktura DVM International B.V. spełnia przepisy europejskie i jest wysyłany jako załącznik PDF z potwierdzeniem zamówienia e-mail.
5.2 Firmy w Holandii pobierają holenderski podatek VAT (obecnie 21%).
Firmy zagraniczne w UE otrzymują fakturę z 0% VAT. Przy zamówieniu klient musi podać swój międzynarodowy numer VAT. Zarówno adres dostawy, jak i adres rozliczeniowy muszą znajdować się poza Holandią i na terenie UE.
Firmy zagraniczne spoza UE również otrzymują fakturę z 0% VAT. W tym celu zarówno adres dostawy, jak i adres rozliczeniowy muszą znajdować się poza UE.

6. Płatność
6.1 Kupujący może wybierać spośród różnych metod płatności. Obecne metody płatności są wyświetlane w sklepie internetowym w ramach procesu zamawiania. Ponadto kupujący może w porozumieniu zdecydować się na przedpłatę przelewem bankowym.
6.2 Zamówienie zostanie wysłane dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty przez DVM International B.V.
6.3 Czas dostawy zaczyna się od momentu otrzymania płatności.
6.4 Po złożeniu zamówienia i płatności kartą kredytową kwota jest natychmiast obciążana.

7. Czas dostawy
7.1 Informacje dostarczone przez DVM International B.V. określone czasy dostawy i inne przez DVM International B.V. usługi, które będą świadczone w wyżej wymienionych okresach, mają charakter globalny i służą wyłącznie celom informacyjnym. Przekroczenie tego nie uprawnia (potencjalnego) klienta do odszkodowania lub rozwiązania.
7.2 Kupujący jest zobowiązany do odbioru dostarczonych towarów w momencie ich dostarczenia lub w momencie ich udostępnienia zgodnie z umową. Jeśli klient odmówi zakupu lub dopuści się zaniedbania w zakresie dostarczenia informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, zwrot towaru, koszty przechowywania i inne koszty zostaną poniesione przez klienta.

8. Dostawa
8.1 DVM International B.V. ma prawo dostarczać częściowe zamówienia.
8.2 Dostawą zajmuje się DVM International B.V. przewoźnik zostanie określony na adres podany przez kupującego.
8.3 Ryzyko związane z dostarczonym przedmiotem przechodzi na kupującego w momencie wysyłki.
8.4 Kupujący jest zobowiązany do zwrotu pożyczonych opakowań, takich jak palety, puste i nieuszkodzone w ciągu 14 dni. Koszty wynikające z opóźnionej wysyłki zwrotnej, wymiany, naprawy lub czyszczenia ponosi klient.

9. Reklamacje i zwroty
9.1 Kupujący musi sprawdzić dostarczone produkty pod kątem uszkodzeń natychmiast po otrzymaniu.
9.2 Jeśli produkt jest uszkodzony, kupujący musi natychmiast wysłać wyraźne zdjęcie do DVM International B.V. zapewnić. Wyślij go na adres: complaints@dvm-international.com.
9.3 DVM International B.V. sprawdzi tę reklamację po kontroli i, jeśli reklamacja jest uzasadniona, uzna produkty lub oznaczy je jako przesyłkę zwrotną.
9.4 Tylko po konsultacji z DVM International B.V. produkty te można zwrócić do DVM International B.V. koszty są zwracane przez DVM International B.V.

10. Dane orientacyjne
10.1 Informacje dostarczone przez DVM International B.V. Podane rozmiary, wagi, liczby, kolory, rysunki, obrazy, dane techniczne, modele, próbki itp. Mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie przybliżone. Niewielkie odchylenia zgodnie z praktyką handlową nie liczą się jako niedociągnięcia.

11. Gwarancje
11.1 Na podstawie informacji dostarczonych przez DVM International B.V. Dostarczone produkty są objęte gwarancją wynoszącą dwanaście (12) miesięcy od daty zastosowania na plombę obudowy. Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa lub umowy.
11.2Nie można dochodzić gwarancji, jeżeli:
      a. Wprowadzono zmiany w produkcie.
      b. Gdy występuje normalne zużycie
      c. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie i / lub nieprzestrzeganie wytycznych instrukcji instalacji.
      d. Szkody spowodowane umyślnym lub rażącym niedbalstwem
      e. W przypadku klęsk zewnętrznych, takich jak - między innymi - bezpośrednie wyładowania atmosferyczne, przerwy w dostawie prądu itp.
      f. Jeśli kupującym jest DVM International B.V. nie zapewnia możliwości (na czas) zbadania i naprawy wady.
      g. Jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie, co obejmuje również zapłatę faktury.

12. Odpowiedzialność i recepta
12.1 DVM International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, nieostrożnego lub niewłaściwego użytkowania produktu.
12.2 DVM International B.V. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady produktu objęte okresem gwarancji.
12.3 Wszelka odpowiedzialność DVM International B.V. ogranicza się do wymiany produktu lub do zaksięgowania kwoty faktury, według uznania DVM International B.V. W zakresie, w jakim DVM International B.V. jeżeli można się powołać na ubezpieczenie od odpowiedzialności, odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku w ramach wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności.
12.4 DVM International B.V. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody pośrednie i / lub wtórne.
12.5 Roszczenia i obrony klientów dotyczące wad produktu wygasają po upływie jednego (1) roku od daty dostawy.

13. Zawieszenie
13.1 DVM International B.V. ma prawo zawiesić pełne lub częściowe wykonanie umowy w przypadku, gdy kupujący nie dopełni, nie w pełni, niewłaściwie lub w terminie nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z umowy.

14. Rozwiązanie umowy
14.1 DVM International B.V. jest uprawniony do rozwiązania umowy z kupującym ze skutkiem natychmiastowym i bez interwencji sądowej, bez obowiązku zrekompensowania jakiejkolwiek szkody nabywcy za pomocą raportu gwarantowanego do otrzymania w następujących przypadkach:
      a. Jeżeli po zawarciu umowy DVM International B.V. okoliczności, że DVM International B.V. uzasadniać obawy, że kupujący nie będzie lub nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
      b. Jeśli żądane zabezpieczenia nie są zapewnione dla zgodności lub dla DVM International B.V. jest niewystarczający.
      c. Jeśli klient zażąda zawieszenia płatności lub zawieszenia płatności.
      d. Jeśli klient ogłosi upadłość lub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
      e. W przypadku zamknięcia lub likwidacji klienta lub przeniesienia własności jego klienta.
      f. W przypadku rozwiązania (części) działalności klienta.
      g. W przypadku znacznej zmiany udziału i / lub liczby głosów w firmie klienta.
      h. Jeżeli znaczna część majątku klienta została lub zostanie zajęta, który załącznik nie został odebrany przez DVM International B.V. czas do ustalenia został anulowany.
      i. W przypadku okoliczności dotyczących osób i / lub materiałów, z których DVM International B.V. wykorzystuje lub zobowiązuje się do korzystania z umowy, które mają taki charakter, że wykonanie umowy staje się niemożliwe, lub jest tak budzące zastrzeżenia i / lub nieproporcjonalnie kosztowne, że nie można dłużej wymagać zgodności z umową.
     j. Jeżeli kupujący nie wywiąże się, nie całkowicie, nie we właściwy sposób lub nie wywiązuje się w terminie z jakichkolwiek zobowiązań wobec DVM International B.V. wynikających z umowy. i pomimo wezwania do tego nie usunęło niedociągnięcia w ciągu siedmiu (7) dni od takiego żądania.
14.2 W przypadku siły wyższej DVM International B.V. który trwał ponad sześć (6) miesięcy, oba DVM International B.V. jeżeli klient wypowie umowę za pomocą powiadomienia gwarantowanego do odbioru i tylko w odniesieniu do tej części zobowiązań, które nie zostały jeszcze wypełnione. W takim przypadku strony nie są uprawnione do odszkodowania za poniesioną szkodę lub do poniesienia w wyniku rozwiązania.
14.3 W przypadku rozwiązania umowy wszystkie roszczenia, że ​​DVM International B.V. może mieć lub uzyskać od klienta natychmiast iw całości.
14.4 Rozwiązanie określone w tym artykule nie spowoduje, że prawa DVM International B.V., które ze względu na swój charakter mają przetrwać, wygasną.

15. Siła wyższa
15.1 Bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, DVM International B.V. w przypadku działania siły wyższej, prawo, według własnego uznania, do zawieszenia wykonania umowy lub rozwiązania umowy bez interwencji sądowej. Dokonuje się tego poprzez zgłoszenie tego za pomocą raportu gwarantowanego do odbioru i bez DVM International B.V. jest zobowiązany do wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty, chyba że byłoby to nie do przyjęcia w danych okolicznościach według zasad racjonalności i uczciwości.
15.2 Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie niedociągnięcia, które nie spełniają DVM International B.V. można przypisać, ponieważ nie wynika to z jej winy i nie wynika z jej prawa, aktu prawnego ani ogólnie przyjętych przekonań.

16. Zastrzeżenie prawa własności
16.1 Wszystko przez DVM International B.V. dostarczone produkty pozostają własnością DVM International B.V. do momentu pełnej zapłaty za nabywcę, z jakiegokolwiek powodu, na rzecz DVM International B.V. jest należny, w tym przyszłe roszczenia wobec kupującego, w tym odsetki i koszty.
16.2 Jeśli dostarczone na konto, wszystkie produkty pozostają pełną własnością DVM International B.V. do momentu ustalenia ewentualnego salda ponoszonego przez klienta.
16.3 Dostarczone produkty nie mogą być zabezpieczone przez kupującego ani stanowić zabezpieczenia roszczeń jednej (1) lub kilku stron trzecich.
16.4 Jako zabezpieczenie pełnej płatności z jakiegokolwiek powodu, DVM International otrzyma B.V. własność wszystkich produktów, które (poprzednio) przez DVM International B.V. zostały dostarczone kupującemu; obejmuje to produkty, które nie są już dostępne dla klienta (już).

17. Konwersja
17.1 Jeżeli którykolwiek z sędziów uzna niniejsze warunki w całości lub w części za nieuzasadnione uciążliwe, zostanie uznane za przekształcone w postanowienie, które w miarę możliwości przy zachowaniu jego treści i znaczenia nie może być traktowane jako takie.
17.2 Pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają nienaruszone.

18. Prawo właściwe i właściwy sąd
18.1 W sprawie wszystkich umów między klientem a DVM International B.V. zastosowanie ma tylko prawo holenderskie. Stosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży jest niniejszym wyraźnie wyłączone.
18.2 Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi warunkami i stosunkami prawnymi, które powstały między stronami, będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Utrechcie w Holandii.

19. Obowiązujące wersje językowe niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy DVM International B.V.
19.1 Ta polska wersja Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy DVM International B.V. jest pozasądowym tłumaczeniem holenderskiego oryginału. Jedynie holenderski oryginał posiada prawne i obowiązujące warunki